4636 202 0939
دیسکورس (گفتمان) ،دکتر گفتاردرمانی در قصردشت شیراز
دیسکورس چیست؟

#Discourse


#ديسكورس به گروهي از جملات، مانند گفتگو یا یك داستان و یا یك سری جملات مرتبط که پیامی را منتقل می کنند اطلاق ميشود ".

 ✳️هر چيزي فراي جمله
 ✳️ كاربرد زبان
 ✳️طیف گسترده ای از عمل های اجتماعی که شامل موارد غیر زبانی و غیر اختصاصی زبان است   


شریفین (1994) در تحلیل ديسكورس بین سنت های فرمالیستی و فانكشناليستي تفاوت قائل است.

🗓رویکردهای فرمالیستی با هدف کشف ویژگیهای ساختاری مربوط به عناصر ديسكورس عمل ميكنند که چنین رویکردهایی به طور ضمنی بر ديسكورس به عنوان محصول تمرکز دارد و نه به عنوان یک پردازش. به عبارت دیگر ، در حالی که "تولیدکننده و گیرنده پيام ، وجود دارند ، تجزیه و تحلیل فقط بر روی محصول متمرکز می شود .

🗓از طرف دیگر ، دیدگاههای فانكشناليستي ديسكورس با هدف دريافت الگوهای كاربرد زبان  از فرم زبانی و سایر وسایل ارتباطی جهت اهداف تعاملی و ارتباطی ، استفاده ميكنند.


 
🌐Dicourse genres distinguished in clinical applications🌐
 

#Descriptive: 
 ⁃ فهرست ویژگی ها و مفاهیم؛ بدون دنباله زمان(ويژگي)
 ⁃ ترجمه تصویر بينايي استاتيك (واقعی یا خیالی) به زبان( هدف)
 ⁃ شرح یک تصویر یا یک شی(مثال)

#Narrative:
 ⁃ وقایع / اقدامات مرتب شده در یک ترتیب  زمانی را ارائه می دهد( ويژگي)
 ⁃ برای سرگرمی با مرتبط کردن یک رویداد واقعی یا ساختگی با مخاطب(هدف)
 ⁃ بازگو کردن یک تجربه شخصی یا یک رویداد داستانی؛ بازگرداندن داستانی شنیده شده ، خوانده شده ، یا از یک دنباله تصویر یا تصویر اکشن(مثال)
 
#Procedural:
 ⁃ شامل دستورالعمل ها و / یا دستورالعمل ها ،در یک ترتیب خاص(ويژگي)
 ⁃ برای آموزش نحوه انجام یک روش(هدف)
 ⁃ دستورالعمل تهیه یک فنجان چای؛ چطور عوض کردن چرخ  ماشین(مثال)
#Persuasive:

 ⁃ اظهار نظر می کند؛ دلایلی برای حمایت از ان عقیده می دهد(ويژگي)
 ⁃ اینکه مخاطب باید بیاید نظر بیان شده توسط گوینده را به اشتراک بگذارد(هدف)
 ⁃ بوم سیاسی (ترغیب رای دهندگان به رأی دادن به نامزد خاص)(مثال)

#Expository:
 ⁃ اطلاعات واقعی و تفسیری راجع به یک موضوع (مقایسه و تضاد) ارائه می دهد.(علت و معلول؛ تعمیم و غیره)( ويژگي)
 ⁃ برای اطلاع از یک موضوع(هدف)
 ⁃ نمایش جوانب یک رویکرد درمانی خاص(مثال)
 
#Conversational:
 ⁃ در ارتباط بودن؛ شرکت کنندگان نقش ها را تغییر می دهند (گوینده - مخاطب)(ويژگي)
 ⁃ برای ارتباط متقابل محتوا(هدف)
 ⁃ گپ زدن بین دوستان؛ مصاحبه(مثال)

❗️تحقیق و ارزیابی در تحلیل بالینی ديسكورس اغلب انواع يا ژانر هاي  خاص ديسكورس  را هدف قرار می دهد. 
❗️هدف اصلی یک گوينده در گفتن یک داستان ممکن است یک  داستان هشدار دهنده از طریق سرگرمی باشد. 
❗️مذاکرات تجاری ممکن است یک ساختار مکالمه کلی داشته باشد ، اما به احتمال زیاد حاوی عناصر ديسكورس اكسپوزيتوري(افشاگرايانه) و پرزوئيسيو(متقاعدكننده) ، و احتمالاً حتی مواد نريتيو(تعريف داستان) است.
❗️از نظر کاربردهای بالینی ، ساده سازی ذاتی در طبقه بندی عمدی است ، زیرا متغیرهای تجزیه و تحلیل را محدود می کند ، و بنابراین مقایسه ها و کلیات را آسان تر می کند.
❗️در زمینه ارزیابی یا زمینه های تحقیق ، "طبیعی بودن" به دلیل استاندارد سازی از نظر تكاليف و محرکهای مورد استفاده قربانی می شود. (به عنوان مثال ، یکی از محرک های تصویری که اغلب برای ایجاد گفتمان توصیفی مورد استفاده قرار می گیرد ، "تصویر سرقت کوکی" مشهور از آزمایش تشخیصی بوستون ).
❗️ديسكورس نريتيو غالباً با استفاده از تصاویر اکشن یا تصوير هاي سريال استخراج می شود. اطلاعاتی که بتواند داده هایی را تولید کند که بهترین توانایی شرکت کننده را نشان دهد.

Refrence:The Handbook of Clinical Linguistics
Edited by
Martin J. Ball, Michael R. Perkins, Nicole Müller, and Sara Howar
#ثنائي
گفتاردرمان در شیراز
گفتاردرمان در استان فارس 

سجاد پیشه ور 

کلینیک تخصصی گفتاردرمانی قصرالدشت شیراز


بهترین گفتاردرمانی در فارس 
کاردرمانی فارس 
کاردرمانی قصردشت 
کاردرمانی در شیراز

برچسب ها :


گفتاردرمانی شیرازگفتاردرمانی در شیرازگفتاردرمانی قصرالدشت شیرازدکتر گفتاردرمانی در شیرازکاردرمانی شیرازکاردرمانی در شیرازکلینیک کاردرمانی در شیرازکلینیک گفتاردرمانی در شیرازگفتاردرمانی شیرازکلینیک قصردشت شیرازکلینیک گفتاردرمانی شیراز قصرالدشتمراکز کاردرمانی در شیرازمراکز کاردرمانی شیرازمراکز گفتاردرمانی در شیرازمراکز گفتاردرمانی شیرازکاردرمانگرکاردرمانارگوتراپارگوتراپیستارگوتراپیهندتراپینوروفیدبکبیوفیدبکتحریک الکتریکی مغزکاردرمانیگفتاردرمانیکاردرمانی قصردشتکاردرمانی قصرالدشتکاردرمانی پیشه ورکاردرمانی سجاد پیشه ورکاردرمانی در شیرازکاردرمانی ایرانکاردرمانی فارسکاردرمانی در استان فارسکاردرمانی در قصردشتکاردرمانی نزدیک قصرالدشتکاردرمانگر شیرازکاردرمان شیرازکاردرمان در شیرازبهترین کاردرمان در شیرازمراکز کاردرمانی شیرازبهترین کاردرمانی در شیرازمراکز معتبر کاردرمانی در شیرازکلینیک های کاردرمانی در شیرازکاردرمانی خوب در شیرازکاردرمانی در منزلکاردرمانی در منزل درشیرازکاردرمانی در منزل شیرازگفتاردرمانی در منزل شیرازگفتاردرمانی در منزلتوانبخشی قصرالدشتتوانبخشی قصردشتتوانبخشی پیشه ورتواتبخشی سجاد پیشه ورسجاد پیشه ورارگوتراپیست سجاد پیشه وردرمان سکته مغزی شیرازدرمان فلج مغزی شیرازدرمان تاخیر حرکتی در شیرازمجهزترین کلینیک شیرازمجهزترین کلینیک کاردرمانی در شیرازدکتر کاردرمانی در شیرازکلینیک کاردرمانی شیرازکلینیک کاردرمانیکاردرمانی جسمیکاردرمانی ذهنیکاردرمانیکاردرمانی کودکانکاردرمانی فلج مغزیکاردرمانی سالمندانفیزیوتراپی در شیرازفیزیوتراپی شیرازفیزیوتراپی در منزل شیرازبهترین فیزیوتراپی در شیرازدرمان در منزل شیرازکاردرمانگرشیرازکاردرمان شیرازارگوتراپ شیرازارگوتراپیست شیرازارگوتراپی شیرازهندتراپی شیرازنوروفیدبک شیرازبیوفیدبک شیرازتحریک الکتریکی مغز شیرازفیزیوتراپیفیزیوتراپی اطفالفیزیوتراپی شیرازفیزیوتراپی اطفال در شیرازفیزیوتراپی کودکان در شیرازدرمان لکنت شیرازدرمان اختلال بلع شیرازدرمان سی پیدرمان فلج مغزیدرمان سی پیدرمان اوتیسمدرمان اتیسمکاردرمانی اوتیسمکاردرمانی اتیسمتاخیر حرکتیتاخیر رشدیدرمان فلج مغزی شیرازدرمان سی پی شیرازدرمان اوتیسم شیرازدرمان اتیسم شیرازکاردرمانی اوتیسم شیرازکاردرمانی اتیسم شیرازتاخیر حرکتی شیرازتاخیر رشدی شیرازسکته مغزیآفازیکلینیک توانبخشی شیرازتوانبخشی قصرالدشتتوانبخشی قصردشتکلینیک توانبخشی شیرازمرکز توانبخشی شیرازکلینیک تخصصی توانبخشی کاردرمانی و گفتاردرمانی قصرالدشت شیرازکاردرمانی و گفتاردرمانی قصرالدشت شیرازکلینیک تخصصی گفتاردرمانی لکنت قصرالدشت شیرازشیرازنوروتراپینوروتراپیستلباس فضاییاسپایدرکیجپارافین تراپیپارافین درمانیاختلال یادگیریعقب ماندگی ذهنیسندروم داونسندرم داونهیدروتراپیاب درمانیآب درمانیماساژاختلالات جسمی حرکتیضایعات نخاعیپارکینسونام اسضربه مغزیسالمندانحرکات اصلاحیاسکلتی عضلانیارگونومینوروتراپی در شیرازنوروتراپیست در شیرازلباس فضایی در شیرازاسپایدرکیج شیرازپارافین تراپی شیرازپارافین درمانی شیرازاختلال یادگیری شیرازعقب ماندگی ذهنی شیرازسندروم داون شیرازسندرم داون شیرازهیدروتراپی شیرازاب درمانی در شیرازآب درمانی شیرازماساژ در شیرازاختلالات جسمی حرکتی شیرازضایعات نخاعی در شیرازپارکینسون در شیرازام اس شیرازضربه مغزی شیرازسالمندان در شیرازحرکات اصلاحی شیرازاسکلتی عضلانی در شیرازارگونومی در شیرازکادردرمانیکادردرمانی در شیرازکادردرمانی شیرازکروناتاخیر گفتاریدرمان تاخیر گفتار و زباندرمان تاخیر گفتار شیرازرشدحرکتی شیرازرفتار حرکتی شیرازکاردرمانی در خانه شیرازگفتاردرمانی در خانه شیرازمطب کاردرمانی در شیرازمطب گفتاردرمانی در شیرازدکتر گفتاردرمانی در شیرازدکتر کاردرمانی در شیرازمرکز کاردرمانی در شیرازمرکز گفتاردرمانی در شیرازکاردرمانی چمران شیرازکاردرمانی ستارخان شیرازکاردرمانی ولیعصر قصردشتکاردرمانی زند شیرازکاردرمانی زرهی شیرازکاردرمانی ولیعصر شیرازکاردرمانی معالی اباد شیرازکاردرمانی ملاصدرا شیرازکاردرمانی شهرک صدرا شیرازکاردرمانی صدرا شیرازکاردرمانی استقلال شیرازکاردرمانی پاسداران شیرازکاردرمانی آبادهکاردرمانی اقلیدکاردرمانی ارسنجانکاردرمانی استهبانکاردرمانی بواناتکاردرمانی پاسارگادکاردرمانی جهرمکاردرمانی گویمکاردرمانی کوارکاردرمانی بوشهرکاردرمانی بندرعباسکاردرمانی تهرانکاردرمانی اصفهانکاردرماتی درسعادت شهرکاردرمانی خرامهکاردرمانی خرم‌بیدکاردرمانی خنجکاردرمانی دارابکاردرمانی رستمکاردرمانی زرین‌دشتکاردرمانی سپیدانکاردرمانی سروستانکاردرمانی فراشبندکاردرمانی فساکاردرمانی فیروزآبادکاردرمانی قیر و کارزینکاردرمانی کازرونکاردرمانی کوارکاردرمانی گراشکاردرمانی لارستانکاردرمانی لامردکاردرمانی مرودشتکاردرمانی ممسنیکاردرمانی مهرکاردرمانی نی‌ریزدرمان انلاینکاردرمانی انلاینگفتاردرمانی انلاینکاردرمانی آنلاین شیرازگفتاردرمانی آنلاین شیرازدرمان در منزلکاردرمانی در منزل شیرازگفتاردرمانی در منزل شیرازهوم ویزیت شیرازگفتاردرمانی مجازیگفتاردرمانی تصویریگفتاردرمانی با واتساپکاردرمانی مجازیکاردرمانی تصویریکاردرمانی با واتساپبهترین دکتر گفتاردرمانی شیرازبهترین دکتر کاردرمانی شیرازکاردرمانی کودکان در شیرازکاردرمانی کودک در شیرازکاردرمانی بزرگسالان در شیرازگفتاردرمانی کودکان در شیرازگفتاردرمانی کودک در شیرازگفتاردرمانی بزرگسالان در شیرازاطفالسالمندانسالمندبهترین متخصص مغزو اعصاب کودکان در شیراز نورولوژیبهترین متخصص مغزو اعصاب بزرگسالان در شیراز نورولوژیستبهترین متخصص ارتوپد کودکان در شیرازبهترین متخصص ارتوپد بزرگسال در شیرازبهترین متخصص روانپزشکی کودکان در شیراز روانپزشکروانپزشک شیرازاینستاگرام و تلگرام ونشانی و تلفن و آدرس کلینیک ها و مراکز کاردرمانی و گفتاردرمانی در شیرازدکتر کاردرمانی در شیرازدکتر گفتاردرمانی در شیرازدکتر فیزیوتراپی در شیراز

نظرات کاربران

نظر خود را بیان کنید

نام و نام خانوادگی :*  

پست الکترونیک :

نظرات: *  

آدرس ارتباطی ما

نشانی:ایران _فارس_شیراز_میدان قصرالدشت(مترو)_انتهای کوچه99قصرالدشت (مقربی)_فرعی راست ابتدای کوچه 34 وکلا(ایمان شمالی/همت شمالی)

موبایل : 09392024636

تلفن تماس : 07136308341